تجهیزات ایمنی آکومولاتور هایدک
تجهیزات ایمنی هایدک برای سمت اتصالات گاز اکومولاتورهاست تا در صورت افزایش فشار بیش از حد و یا افزایش دمای بیش از حد از بروز خطر جلوگیری کنند. - برست دیسک - فیوز حرارتی - شیر ایمنی گاز GSV6 تجهیزات ایمنی هایدک دارای نشان CE بوده و سند اعلام انطباق ارسال میشود.بلوک ایمنی گاز باعث سهولت عملیات آکومولاتور در سمت اتصال گازی میشود و اتصالات مختلف را برای نصب تجهیزات فوق مهیا میسازد.
سایر محصولات این دسته