• 4
آموزشی مختصر در مورد هیدرولیک تاریخچه هیدرولیک
انسان قرنهاست که از نیروی سیالات برای انجام امور خود بهره میبرد که قدیمی ترین نوع آن نیز بهره برداری از نیروی آب رودخانه هاست. اما در عصر مدرن صنعتی استفاده از نیروی سیالات به دو بخش عمده نیوماتیک ( سیالات گازی) و هیدرولیک ( مایعات) تقسیم میشود. از سیستمهای نیوماتیکی بیشتر در مواردی استفاده میشود که نیروهای کاری معمولا کمتر از 10 کیلو نیوتن بوده و با بالاتر رفتن نیروی لازم عموما سیستمهای هیدرولیکی به کار گرفته میشود.
هیدرولیک از کلمه یونانی هیدرو ( به معنای آب ) اقتباس شده و اکنون کاربردی جهانی دارد. هرجا که در صنعت نیاز به نیروی زیاد ، سرعت دقیق و افزایش نیرو با نسبت زیاد باشد معمولا هیدرولیک بهترین راه حل است.

قوانین پاسکال
قوانین پاسکال اصل و شالوده تمام سیستمهای هیدرولیک است که به صورت سه اصل ساده بیان میشود:
• در صورتی که از وزن سیال صرف نظر شود فشار در همه نقاط سیال یکسان است
• در یک لحظه معین فشار استاتیکی وارد شده در تمامی جهات برابر است
• فشار به صورت عمودی بر سطح وارد میشود

انواع جریان سیال در هیدرولیک
سیالات به دو صورت کلی در سیستمها جریان میابند : جریان آرام و جریان مغشوش. برای داشتن بیشترین بازده در سیستمهای هیدرولیکی و همچنین جلوگیری از تخریب تجهیزات باید از جریان آرام در مدار استفاده کرد. برای تشخیص آرام یا مغشوش بودن جریان از پارامتر بی بعد رینولدز استفاده میکنند که مرتبط با چگالی و سرعت سیال ، قطرلوله و ویسکوزیته سیال است.

تعاریف و مفاهیم کلی هیدرولیک
دبی : حاصلضرب سرعت سیال در سطح مقطع لوله
فشار : نیروی وارده از سیال بر سطح مقطع
کار : حصلضرب نیرو در جابجایی که نهایتا برابر با حاصلضرب فشار در حجم جابجا شده میگردد
توان مصرفی : حاصلضرب دبی در فشار سیستم

تجهیزات اصلی سیستمهای هیدرولیک
مخزن : در سیستمهای بسته هیدرولیکی از مخازن برای ذخیره کردن سیال سیستم استفاده میشود محرک : محرک اصلی مدار عموما موتور الکتریکی یا دیزل میباشد که وظیفه اعمال گشتاور به پمپ را دارد پمپ : وظیفه ایجاد دبی در مدار و غلبه بر مقاومت ناشی از بار را دارد. پمپها فشار ایجاد نکرده و تنها جریان سیال را به حرکت در می آورند درواقع انرژی مکانیکی را به هیدرولیکی تبدیل میکنند. پمپها در دو نوع کلی جابجایی مثبت و غیر مثبت ارائه میشوند. شیرها : شیرها در سه دسته کلی کنترل جریان ، جهت و فشار قرار میگیرند. عملگر: تجهیزی که هدف اصلی طراحی سیستم را انجام داده و کار مکانیکی را صورت میدهد.عملگرهای هیدرولیک در سه دسته کلی خطی (مانند سیلندر) ، نیمه دورانی و دورانی ( مانند هیدروموتور) قرار میگیرند.

دانلود فایل آموزش مقدماتی در مورد فیلترهای هایدک

دانلود فایل اموزش مقدماتی در مورد اکومولاتورهای هایدک