شاخصهای کلاگینگ فرایند (مسدود شدن فیلتر) هایدک
شاخصها یا ابزارهای کلاگینگ هایدک که به صورت چشمی و الکترونیکی هستند جهت تشخیص گرفتگی فیلتر و نیاز به پاک کردن آن به کار میروند. شاخصهای تشخیص اختلاف فشار در تمامی فیلترهای فرآیند به کار میروند. با افزایش میزان آلودگیهای به دام افتاده در فیلتر ، اختلاف فشار بین ورودی و خروجی آن افزایش میابد و این باعث واکنش شاخص کلاگینگ میگرددند: - شاخصهای اختلاف فشار - سیگنال اختلاف فشار الکتریکی ، چشمی و آنالوگ - گستره وسیعی از فشارهای کاری سیستم - شاخص atex نیز به عنوان یک گزینه قابل ارائه میباشد
سایر محصولات این دسته