هایدک در زمینه مدیریت روغن و سیالات همکار مطمئن شما خواهد بود. ما همواره به دنیال راه حلهای جدید برای افزایش عمر سیال و تجهیزات هیدرولیک بوده ایم. تقویت سیستمهای هیدرولیکی و هرچه کمتر کردن زمان توقف سیستمها اهداف اصلی ماست. برخی مزایای فیلترهای هایدک: علاوه بر ارائه فیلترهای هیدرولیک با کیفیتی در کلاس بین المللی به همراه سنسورهای افت فشار و تهویه ، شما میتوانید از هایدک سیستمهای فیلتراسیون مستقل و سیستمهای مخزن هوشمند کامل دریافت کنید تجهیزات مختلف مانند المنتهای فیلتر حاوی بیسفنول A هستند لذا به منظور حفظ ایمنی از مقررات سلامت معمول پیروی نمایید.