استاندارد های مربوط به سوخت سخت تر شده اند و تامین کنندگان باید تضمین کنند که آلودگی و حجم آب کمتری در سوخت آنها نسبت به گذشته وجود خواهد داشت. افزایش درصد بایو دیزل نیز تاثیر مضاعفی داشته و باعث شده تا سیستمهای دیزل موجود به سمت ارزیابی بیشتر حرکت کنند.به منظور دستیابی به استانداردهای تعیین شده ، صرفا بررسی سوخت پیش از ورود به موتور کافی نیست و سوخت باید در هر مرحله از زمان تولید در پالایشگاه تا تحویل به مصرف کننده نهایی فیلتر و آب زدایی شود. به منظور رسیدن به استانداردهای تعیین شده پایش وضعیت ذرات ناخواسته و آب موجود در سوخت حیاتیست. هایدک در این زمینه دو محصول برای ماشین آلات متحرک دارد که عموما در شرایط کاری سخت هستند: HYDAC diesel precare & maincareبرای بهینه شدن فرآیند عملیاتی موتور و جلوگیری از صدمه خوردن قطعات آن بهینه کردن سوخت ورودی به آن بیشترین اهمیت را دارد. با استفاده از فیلترهای عنوان شده فوق میتوان تا حد چشمگیری از خرابیهای موتور جلوگیری کرد. این تجهیزات را میتوان برای حجمهای مختلف به کار برد. این فیلترها در زمان انتقال سوخت به جایگاه نیز مورد استفاده دارند