• NewsDetail

هایدک (Hydac ) در نمایشگاه صنعت تهران

گروه هایدک مقدم شما بازدیدکنندگان گرامی را در نمایشگاه صنعت تهران گرامی میدارد. تنها گوشه کوچکی ازتوانمندیهای این گروه در هفدهمین نمایشگاه صنعت تهران از تاریخ 14 الی 17 مهرماه در بخش شرکت کنندگان کشور آلمان به نمایش در خواهد آمد.