• NewsDetail

شیرهای جدید RPL

در چک ولوهای کلاسیک عموما وجود فشار سیال در پشت پاپت شیر در سمتی که فنر حضور دارد مانع عملکرد درست شیر می گردد .خصوصا وقتی که پورت ورودی به تانک متصل نباشد. سری شیرهای جدید آر پی ال هایدک این معضل را با ایجاد یک مجرای ونت در محفظه فنر برطرف کرده است.