برای ثبت و ارزیابی درجه حرارت، هایدک ترانسمیتر و سوئیچهای حرارتی برای نصب در خط فشار و یا روی مخزن ارائه میدهد. ترانسدیوسرهای حرارتی مقدار حرارت را ثبت کرده و آن را تبدیل به یک سیگنال خروجی میکنند اما سوئیچهای حرارتی درجه حرارت را ثبت کرده و پس از بررسی یک سیگنال سوئیچ متناسب با تنظیمات اولیه ارسال میکنند

  دسته بندی محصولات