هایدک پاسخی به تمام سوالات صنعتگران در خصوص مدیریت سیال برای بیش از چهار دهه بوده است. ما همواره به دنیال راه حلهای جدید برای افزایش عمر سیال و تجهیزات هیدرولیک بوده ایم. تقویت سیستمهای هیدرولیکی و هرچه کمتر کردن زمان توقف سیستمها اهداف اصلی ماست. مزیت های اصلی سیستمهای پایش روغن هایدک برای صنایع: - یکپارچگی عملیاتی بالاتر سیستم هیدرولیک - عمر مفید بالاتر تجهیزات بدلیل ظرفیت بالای حذف ذرات آلاینده - روغن تمیزتر همراه با افت فشار بسیار پایین - عمر مفید بالاتر تجهیزات بدلیل مقاومت عالی در برابر معایب - هزینه های پایینتر المنتهای فیلتر بدلیل کاهش وزن - حمل و نقل ساده تر بدلیل وزن کمتر