شیرهای تشخیص بار کنترلی از یک تا 10 مقطع و با دبی نامی 10 تا 200 لیتر بر دقیقه بوده و میتوانند تا فشار کاری ماکزیمم 420 بار عمل کنند. کنترل یونیت به صورت دستی ، هیدرولیکی ، الکتروهیدرولیکی و الکترونیکی میباشد. نشانگرهای محل اسپول نیز به صورت انتخابی قابل ارائه است.

   محصولات