پمپهای دنده ای داخلی هایدک مقدار نویز بسیار کم و پالس پایینی دارند و با دامنه سرعت بسیار وسیعی ارائه میشوند. پمپهای دنده ای داخلی در سایزهای مختلف و فشارهای کاری متفاوت بوده و شامل جابجایی از 3.8 تا 250 سانتی متر مکعب در هر دور میشوند. فشار نورمال کاری آنها 330 بار است. این پمپها را میتوان به صورات چندین پمپ کنار یکدیگر نیز به کار برد.

   محصولات