گیجهای جداساز تک مرحله ای برای اعمال فشار به مانومترها در زمان ثبت مقدار فشار بکار میروند. این تجهیز در دو حالت عمل میکند:- دکمه ای : فشار تا زمانی که دکمه پایین باشد خوانده میشود- دکمه ای و دسته چرخان تا 90 درجه ساعتگرد: این باعث قفل شدن فرایند خوانش مقدار فشار تا لحظه رهایی دکمه میگردد

   محصولات