سنسورهای آلودگی هایدک در سه حوضه اصلی زیر ارائه میشوند : - آلودگیهای ذرات جامد - آلودگیهای ذرات فلزی - آلودگیهای سیال (آّب) پارامترهای ذیل را میتوان با داشتن این سنسورها در نظر داشت: - برنامه ریزی زمان فعال بودن کارخانه و تجهیزات - اجتناب از خرابیهای ناگهانی - کاهش هزینه های عملیاتی - جلوگیری از وارد آمدن صدمات سهمگین به کارخانجات - تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

   محصولات