هایدک قادر به ارائه سنسورهای گردش نیز میباشد که در انواع ذیل خلاصه میگردد

   محصولات