سنسور مسیر یا جابجایی برای مشخص کردن موقعیت سیلندر در سیستمهای الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرد. عملکرد و نحوه اجرا با توجه به شرایط سیستم تعیین میشود. هایدک برای تامین نیاز تمامی مشتریان تعداد قابل توجهی از انواع این سنسورها را عرضه میکند که شامل ترانسدیوسرهای جابجایی و سوئیچ موقعیت میگردند.

   محصولات