سنسورهای سطح برای اندازه گیری و سنجش سطح سیال در سیستمهای هیدرولیک به کار میروند. جهت پاسخگویی به دامنه وسیع نیازمندیهای مشتریان ، هایدک انواع قابل توجهی از سوئیچهای سنجش سطح روغن را ارائه میدهد. این سوئیچها سطح پر شدن سیال را ثبت کرده و مطابق با تنظیمات یک یا چند سیگنال خروجی ارسال میکنند. به عنوان یک گزینه اختیاری میتوان سطح سیال را همواره به صورت یک سیگنال آنالوگ نیز داشت. - ENS 3000 سنسور حجمی میله ای - HNS 500 سنسور اولتراسونیک

   محصولات