هایدک سوئیچها و ترانسدیوسرهای متفاوتی را جهت کنترل شدت جریان ارائه میدهد. ترانسدیوسر جریان EVS 3000 با اصل توربین کار میکند ( ثبت سرعت یک پروانه که در جریان سیال میچرخد).بسته به ورژن انتخابی میتوان پورتهایی را برای اندازه فشار و حرارت نیز در آن در نظر گرفت. پایش جریان در مدل HFS 2000 بر اساس اصل بویانسیست. در این مدل واسط اندازه گیر در یک تراسمیتر با فنر بویانسی در جهت جریان تغییر میکند و میزان این تغییر متناسب با نرخ جریان خواهد بود. یک کانتکت بیرون از وسیله تعبیه شده که با رسیدن مگنت ترانسمیتر به موقعیت از قبل تعیین شده سیگنال سوئیچ ارسال میکند. تراندیوسرهای جریان برای کاربردهای عمومی: - EVS 3100 برای روغن و واسطهای ویسکوز - EVS 3110 برای واسطهایی آبی پایشگرهای الکترومکانیکال برای کاربردهای عمومی: - HFS 2100 برای روغن و واسطهای ویسکوز - HFS 2500 برای واسطهای آبی

   محصولات