سنسورهای فشار الکترونیک برای ثبت میزان فشار در سیستمهای هیدرولیک استفاده میشوند. عملکرد و فرم انجام کار انها با توجه به شرایط کار مشخص میشود. برای این منظور هایدک دامنه وسیعی از سنسورهای تراندیوسر فشار کوچک تا سوئیچهای چندگانه فشار را ارائه میدهد. ترانسدیوسرهای فشاری مقدار فشار و تغییرات آن را مبدل به سیگنالهای الکترونیکی میکنند اما سوئیچهای فشاری مقدار فشار و تغییرات آن را ثبت کرده و پس از بررسی با توجه به تنظیمات موجود یک سیگنال سوئیچ را ارسال میکنند.

   محصولات