در زمینه المانهای منطقی مدار هیدرولیک ، هایدک شیرهای کارتریجی لغزشی را تا فشار کاری 420 بار ارائه میدهد. این شیرها به همراه کاورهای کنترل و شیرهای پیلوتی کاربرد وسیعی در هیدرولیک دارند. شیرهای سوپاپی با تحریک پیلوتی با عملکرد مستقیم وفشاری در این دسته قرار دارند.

   محصولات