شیرهای پروپورشنال هایدک شیرهای الکتریکی هستند که در آنها نسبت تغییرات فشار یا جریان در ورودی و خروجی یکسان است. کنترلرهای الکترونیکی و سولونوئیدهای پروپورشنال برای تحریک این شیرها مورد نیاز است. شیرهای پروپورشنال هایدک در انواع تخلیه فشار ، کاهش فشار ، کنترل جریان و کنترل جهت قابل ارائه هستند

   محصولات