محصولات هایدک در این زمینه شامل شیرهای کنترل جهت اسپولی با تحریک هیدرولیکی می باشد

   محصولات