شیرهای کنترل جهت الکترومگنتی هایدک برای کنترل جهت حرکت روغن در سیستم، بلاک کردن ، تقسیم و ترکیب کردن جریان روغن به کار میروند. هایدک در این زمینه شیرهای تحریک مستقیم و شیرهای سوپاپی با تحریک پیلوتی (WS & WSM ) و شیرهای اسپولی با تحریک مستقیم ( WK & WKM ) را ارائه میدهد. در زمینه شیرهای سولنوئید سوپاپی ، هایدک شیرهای جدید سری WSE6 را تا فشار کاری 250 بار ارائه میدهد. بسته به المانهای داخل شیر ، مسیرهای مختلف جریان باز یا بسته میشوند. - شیرهای بدون نشتی سوپاپی تحریک مستقیم - تنوع بسیار بالا - بالانس فشار کامل ، ایمنی بالا در سوئیچ وضعیت - تحریک برای مواقع اورژانسی به صورت استاندارد

   محصولات