شیرهای جریان هایدک تمامی عملیاتهای مربوط به مدیریت جریان در سیستم هیدرولیک را انجام میدهند. تنظیم جریان با تغییر اندازه دریچه ها (مکانیکی یا هیدرولیکی ) در این نوع شیرها امکان پذیر میگردد.

   محصولات