شیرهای فشار هایدک عملا تمام کنترلهای لازم در مورد فشار در سیستم هیدرولیک را ارائه میدهند. شیرهای فشار با اعمال تحرکات مکانیکی یا هیدرولیکی در مقاطع مختلف روی فشار سیستم تاثیر میگذارند. هایدک شیرهای فشار از نوع تحریک مستقیم و پایلوتی را ارائه میدهد

   محصولات