مطابق با درخواستهای فزاینده بخش راه و ساختمان و کشاورزی برای تهویه هوای کابین ماشین آلات میتوان گفت که سیستمهای فیلترینگ موجود دیگر کافی نیستند. گاهی تعداد ذرات بسیار ریز به طرز خطرناکی زیاد است و این عموما به دلیل پیش فیلترینگ هوای کابین و استفاده از موتورهای احتراق داخلیست بدلیل اندازه فوق العاده ریز ، این ذرات حتی در ریه هم تجمع نمیکنند و از طریق شبکه خونی در تمام بدن انسان رسوب میکنند که مشکلات جدی را به همراه خواهد داشت.این موارد اخیرا بسیار مورد توجه نهادهای مربوطه قرار گرفته و قوانینی را نیز برای آن تنظیم کرده اند. با توجه به تمام این موارد و البته در جهت افزایش سلامت و بهره وری نیروهای کاری ، هایدک فیلترهای هوای با کارایی بالای خود را برای این شرایط پیشنهاد میدهد